A1 (Movers)

Family and Friends 2


Unit 1-5 :

Starter - Welcome back
Thời lượng: 45:00
Unit 1 - Our new things
Thời lượng: 45:00
Unit 2 - They're happy now!
Thời lượng: 45:00
Unit 3 - I can ride a bike
Thời lượng: 45:00
Unit 5 - We've got English!
Thời lượng: 45:00

Unit 6-10 :

Unit 7 - Let's buy a present
Thời lượng: 45:00
Unit 8 - What's the time?
Thời lượng: 45:00
Unit 9 - Where does she work?
Thời lượng: 45:00
Unit 10 - It's hot today!
Thời lượng: 45:00

Unit 11-15 :

Unit 12 - You're sleeping!
Thời lượng: 45:00
Unit 14 - Look at the photos!
Thời lượng: 45:00
Unit 15 - Well done!
Thời lượng: 45:00

Giáo trình Family and friends 2 bao gồm đầy đủ các kĩ năng nghe nói đọc viết giúp các bạn nhỏ học tiếng anh lớp 2 phát triển đầy đủ các kĩ năng tiếng Anh. Không chỉ vậy, vì dành cho các bạn nhỏ nên cuốn sách tiếng Anh lớp 2 này trình bày khá đẹp, nhiều hình minh họa.

Giáo trình Family ands friends 2 gồm 15 bài với nội dung như sau: 

Unit 1: Our new things

Unit 2: They're happy now

Unit 3: I can ride a bike

Unit 4: Have you got a milkshake?

Unit 5: We've got English!

Unit 6: Let's play after school

Unit 7: Let's buy present!

Unit 8: What's the time?

Unit 9: Where does she work?

Unit 10: It's hot today.

Unit 11: What are you wearing?

Unit 12: You're sleeping!

Unit 13: Look at all the animals!

Unit 14: Look at the photo!

Unit 15: Well done!

Class Book full.pdf:

https://drive.google.com/file/d/1INt4xLB2CYIaWtc2cdXgSRveGntl2k4K/view

 Photocopy Masters Book full.pdf:

https://drive.google.com/file/d/13wPLmLuV_Dh3SmzRbKDtvz7hK5-yH08s/view

Teacher's Book full.pdf: 

https://drive.google.com/file/d/1-SpqoWmOPY8M3qcSJjp2IwlRzpJ9s361/view

Testing and Evaluation Book:

https://drive.google.com/file/d/1ahUoEQR0-oXSHQgOMH_lRV-DWlPW3UBl/view

Work Book full. pdf: 

https://drive.google.com/file/d/1RnAJnvXwmdUatVI8WIv8_TwKTBKSh5Bn/view

CD 1,2,3:

 https://drive.google.com/file/d/1pSxhfre4ZdO6qyOY0HEEHaeh3Lx4-7mG/view

 

GIÁO VIÊN

Ms Vu Thi Ha

Ms Vu Thi Ha