Sách hay

Idioms are fun

Idioms are fun là một cuốn sách rất hay về Idioms. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy các thành ngữ được phân loại vào các danh mục thú vị như: động vật, chim, côn trùng, màu sắc, thức ăn, quần áo, phần cơ thể và còn nhiều danh mục thú vị khác. Bạn cũng sẽ tìm thấy nguồn gốc của họ và ví dụ về việc sử dụng. Tiếp tục đi! Khám phá tất cả những gì vui vẻ bạn có thể có với các thành ngữ


 Idioms are fun

Vui lòng nâng cấp thành viên VIP để download sách!