Lịch học

Lịch học từ ngày 01-01-2018 đến ngày 07-10-2019


Monday
tuesday
wednesday
17:30 - 19:00
202
Teacher Victor - Teacher Minh
thursday
friday
saturday
09:00 - 10:30
202
Teacher Luke - Teacher Minh
sunday