Lịch học

Lịch học từ ngày 01-01-2018 đến ngày 31-12-2018


Monday
tuesday
wednesday
thursday
friday
17.30 - 19.00
302
Teacher Thái Hà- Teacher Victor
saturday
sunday
09:00 - 10:30
302
Teacher Thái Hà- Teacher Ralph