Lịch học

Lịch học từ ngày 15-06-2018 đến ngày 31-12-2018


Monday
tuesday
wednesday
thursday
friday
17.30 - 19.00
102
Teacher Victor - Teacher Thuý
saturday
sunday
09:00 - 10:30
102
Teacher Ralph - Teacher Thuý